Gyakorló feladatok:

 

kompetenciameres.hu/feladatbank/

www.ementor.hu/

www.oh.gov.hu/kozoktatas/korabbi-meresek/korabbi-meresek

 

FIT-jelentések (2017)

Intézményi jelentés 6. évfolyam

Intézményi jelentés 8. évfolyam

Intézményi jelentés Összefoglalás

 


Mi is az a kompetencia?

 

Az értelmességgel, a társas magatartás eredményességével, a helyzetmegoldó (problémamegoldó) képesség fejlődésével kialakuló hatóerő, hatékonyságélmény, amely a viselkedés és a gondolkodás sajátosságaiban tükröződik. Kutatási eredmények szerint a kompetencia motívuma belső eredetű. Az én fejlődésének fontos összetevője mind a külső, mind a belső, lelki funkciók feletti kontroll létrejötte, ill. kiterjedése. A kompetenca, valamint az önszabályozás fejlődésére a gondozó környezet közvetlenül hatást gyakorol.

A kompetencia elemi szintje minden egészséges embernél kialakul, de mértékének szubjektív megítélése igen különböző lehet.  A kompetencia érzése az önértékelésben és a belsőleg vezérelt viselkedésszabályozás kontrollfunkcióiban  (teljesítménymotiváció, sikerorientáció) tükröződik. –( Ir. F. Várkonyi Zs.: Tájékozottság és kompetencia. Bp. 1978.; Kulcsár Zs.: Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Bp. 1996.)

 

Kompetenciamérés területei:

 

 

Magyar

 

 

Szövegértés, írásbeli szövegalkotás, fogalomhasználat, képesség az önálló ismeretszerzésre: jegyzet és vázlat készítése előadásról és írott szövegről, különböző forrásokból, forrásjelölés, idézet, verbális és vizuális információk(pl. illusztráció, tipográfia) együttes kezelése, célszerű gyűjtése, rendszerezése, felhasználása (pl. bizonyításban, magyarázatban, érvelésben), az információ értékének, jelentőségének felismerése, az információ-felhasználás néhány normája és etikai vonatkozása - önálló jegyzetkészítés a szövegelemzés eljárásaira építve (pl. kulcsszavak kiemelése, szerkezeti tagolás), az összefoglalás eljárásainak alkalmazása (lényegkiemelés, adatok rendszerezése, álláspontok elkülönítése, időrend követése).

 

 

 

 

Matematika

 

 

Matematikai modellalkotás, szövegértés, problémamegoldás, megfigyelő- és elemzőképesség, nyelv logikai elemeinek helyes használata, testek, síkidomok csoportosítása, elemek sorbarendezése, összefüggések felismerése, felírása, sorozatok készítése, ábrázolása, adatok gyűjtése grafikonról, diagrammokról, arányossági kapcsolatok felismerése, ábrázolása, grafikus megoldási módszerek alkalmazása, arányos következtetések, százalékszámítás, fontos és felesleges adatok kiszűrése, adatok alapján összefüggések megfogalmazása.

 

 

Miért...?

 

Az először 2001 őszén megrendezett országos kompetenciamérés idén, 2010-ben nyolcadik alkalommal méri fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának körében a szövegértési képességeket és a matematikai tudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tankönyvek által közvetített tudás elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.

 

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

 

 

A matematikai tudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

 

 

A felmérés tartalmi kerete - amely meghatározza a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, illetve az alkalmazott szövegtípusokat -, a közelmúltban jelent meg immár jogszabályba építve, hiszen a 3/2002 OM rendelet, a közoktatás minőségbiztosításáról 2007 április óta tartalmazza mindezeket.

 

 

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírja, az eredményekről a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontig minden iskola visszajelzést is kap. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen. A mérési eredmények megismertetése az iskolákkal az alkalmazásképes tudás jelentőségének felismerésére és a javítás igényének erősítésére is alkalmas. Az évről-évre ismétlődő mérési eredmények a módszerek eredményességének mutatói is lehetnek az elkövetkező években.

 

 

A 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentés elkészítésével kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya végzi.

 


Tanévindító (2018)
2018.08.28.

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Iskolánk tanévnyitóját az első tanítási napon, 2018. szeptember 3-án, hétfőn 8:00 tarjuk.....